ℹī¸Browser Info

🧋 Bubble.io Plugin

[Element] Natively - Browser

Events:

  • Device went offline

  • Device back online

States:

  • isAndroidApp - Yes / No

  • isIOSApp - Yes / No

  • isNativeApp - Yes / No

  • Connectivity - Yes / No (Device is online or offline)

🛠 JavaScript SDK

Device App Info

// Check if native app
const browserInfo = info.browserInfo();
console.log(browserInfo.isAndroidApp);
console.log(browserInfo.isIOSApp);
console.log(browserInfo.isNativeApp);

// Check connectivity (internet connection);
window.ononline = (e) => { console.log("online") };
window.onoffline = (e) => { console.log("offline") };

Last updated